Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Είναι έγκυρος ο Α.Φ.Μ.;

Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

Α.Φ.Μ.:

Print This Page Print This Page

-να κάνω έναρξη επαγγέλματος.

‘Εναρξης Ατομικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και θεωρησή του απο τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.
 • Εγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα ( ΤΕΒΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κτλ.) ή απαλλαγή απο αυτό ή απογραφικό δελτίο, για ήδη εγγεγραμμένους στο εν λόγω ταμείο.
 • Εγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.).
 • Πτυχίο / ‘Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όταν χρειάζεται ).
 • ‘Αδεια εκμετάλλευσης του χώρου. ( Αστυνομία / Δήμος ), εφ’ όσον απαιτείται.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.
 • Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.
 • Yπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων απο παλαιότερες και ενεργείς δραστηριότητες.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ2 ) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων ( Μ1 ) πλήρως συμπληρωμένα. ( <= 10 ημερολ. ημερ.).
 • Αυτοψία χώρου ( έδρας ),απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Φ.Τ.Μ. (*) ή πρόγραμμα Φ.Τ.Μ. με Η/Υ, για λιανικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσίας.
 • Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων και Βιβλίων ).
 • Θεώρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων ή αγορών ή ημερολογίων και των στοιχείων.
 • Βιβλιάριο Υγείας ( Εργοδότη και Εργαζομένων ) για ορισμένα επαγγέλματα ( π.χ. Κυλικείο / φούρνος / εστιατόριο / κομμωτήριο κτλ.).

(*)Φορολογική Ταμειακή Μηχανή

‘Εναρξης Εταιρικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης της εταιρίας.
 • Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας.
 • Πληρωμή 1% επί του κεφαλαίου ίδρυσης , στη Δ.Ο.Υ.
 • Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Νομικών.
 • Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Προνοίας δικηγόρων.
 • Θεώρηση του καταστατικού απο το αντίστοιχο Επιμελητήριο.
 • Κατάθεση του εν λόγω καταστατικού στο Πρωτοδικείο και παραλαβή γνησίων αντιγράφων.
 • Μέσα σε 1 (ένα) μήνα το αργότερο, δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ3 ) , σχέσεων φορολογουμένου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 ).
 • Θεώρηση Βιβλίων ή Ημερολογίων και στοιχείων της εταιρίας.