Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Είναι έγκυρος ο Α.Φ.Μ.;

Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

Α.Φ.Μ.:

Print This Page Print This Page

-να κάνω διακοπή εργασιών

Ένα έντυπο, τρία δικαιολογητικά και προθεσμία μεταξύ 10 ημερών και ενός μηνός από την παύση των εργασιών (ανάλογα με το αν πρόκειται για επαγγελματία ή επιχείρηση) απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στην εφορία.

Ειδικότερα, σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός από την οριστική παύση των εργασιών τους είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να υποβάλουν στην εφορία την Δήλωση Διακοπής Εργασιών. Μάλιστα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που διακόπτουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, η Δήλωση Διακοπής Εργασιών θα πρέπει να υποβληθεί σε ακόμη μικρότερο χρονική διάστημα και συγκεκριμένα μέσα σε 10 ημέρες από την οριστική παύση των εργασιών τους.

Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν για την διακοπή δραστηριοτήτων είναι τρία και πρόκειται για τα ακόλουθα:

1. Εξουσιοδότηση από το φυσικό πρόσωπο (ή το μη φυσικό πρόσωπο) νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι “δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης”.

3. Έγγραφο “λύσης” νόμιμα επικυρωμένο.

Αναφορικά με τα έντυπα που χρειάζονται, αυτό που ζητείται είναι το έντυπο “Δήλωση Διακοπής Εργασιών” – Μ4, ενώ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει διακοπή εκδίδονται και παραδίδονται από τις ΔΟΥ στους φορολογούμενους τα εξής έγγραφα:

1. Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου.

2. Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών μη Φορολογικού Προσώπου.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, από όπου παραλαμβάνονται και τα απαραίτητα έντυπα.

Το Τμήμα ΚΒΣ βεβαιώνει την ακύρωση βιβλίων και στοιχείων και ο φορολογούμενος προσέρχεται στο Τμήμα Μητρώου για τη διακοπή. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορηγείται η αντίστοιχη βεβαίωση.